logo-than-chau-ngoc-viet
Phật Ngọc Việt
Câu chuyện về khối ngọc Jade lớn nhất thế giới
Chi tiết >>

Về Phật Ngọc Việt

Changing your way of
thinking by prayer

years
Praying
Done

The Buddha (also known as Siddhattha Gotama or Siddhārtha Gautama[note 3] or Buddha Shakyamuni) was a philosopher, mendicant, meditator, spiritual teacher, and religious leader who lived in ancient India (c. 5th to 4th century BCE) Gautama or Buddha Shakyamuni

Everyday Prayer

The name of the Lord is a strong tower; the righteous run into it and are safe.

Our Temple

The name of the Lord is a strong tower; the righteous run into it and are safe.

about1

Mất 3 năm để đưa ra khỏi mỏ ngọc tại Miến Điện
Gãy 3 cây cầu trong quá trình vận chuyển

Mất 3 năm để đưa ra khỏi mỏ ngọc tại Miến Điện
Gãy 3 cây cầu trong quá trình vận chuyển

Mất 3 năm để đưa ra khỏi mỏ ngọc tại Miến Điện
Gãy 3 cây cầu trong quá trình vận chuyển

Mất 3 năm để đưa ra khỏi mỏ ngọc tại Miến Điện
Gãy 3 cây cầu trong quá trình vận chuyển

Thêm Heading của bạn tại đây

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Đức Phật A Di Đà

Đức Phật Di Lặc

Bồ Tát Quán Thế Âm

Bồ Tát Đại Thế Chí

Bồ Tát Địa Tạng